Algemene Voorwaarden

Bij het toekennen van een opdracht aan Marjolein de Rijk van Studio Rijkvol aanvaardt de opdrachtgever de onderstaande
algemene voorwaarden (1 t/m 8).

  1. De opdrachtgever is op de hoogte van de voorwaarden onder welke Marjolein de Rijk een dienst levert en accepteert die op het moment van boeking of op het moment van deelname aan een fotoshoot.
  2. De geportretteerde verleent Marjolein de Rijk toestemming om de foto's die gemaakt zijn te gebruiken voor haar marketing, met het doel haar werk te promoten. Desgevraagd verleent een fotomodel toestemming voor openbaarmaking en verveelvoudiging van foto’s middels een quitclaim – 'model release'. Uit respect voor privacy worden nooit volledige namen genoemd. Mocht de geportretteerde hier geen toestemming voor willen geven, dan het verzoek dit voor aanvang van de fotoshoot te kennen te geven.
  3. De geportretteerde mag een portret dat in zijn/haar opdracht gemaakt is en betaald is, verveelvoudigen, uitdelen of publiceren voor eigen gebruik. Een digitaal bestand delen met familie en vrienden en publiceren op sociale media of een print ervan maken voor jezelf, familie en vrienden is toegestaan. Bij publicatie heeft Marjolein de Rijk recht op naamsvermelding. Een foto doorverkopen of commercieel gebruiken is niet toegestaan.
  4. Tenzij anders overeengekomen levert Marjolein de Rijk de fotografische werken uiterlijk vier weken na de fotoshoot in de vorm van digitale bestanden.
  5. Niet geselecteerde , onbewerkte foto's worden niet aan de opdrachtgever beschikbaar gesteld. Deze zullen na afronding van de opdracht worden vernietigd.
  6. Gelijktijdig met het leveren van de fotografische werken wordt ook de factuur geleverd. Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na de factuurdatum.
  7. Tot 30 kilometer enkele reis vanaf Maarn gelden geen reiskosten. Hieronder vallen onder andere steden als Utrecht en Amersfoort. Daarboven zijn de kosten 50 cent per kilometer.
  8. Marjolein de Rijk is niet aansprakelijk voor enige schade die voor de opdrachtgever is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Marjolein de Rijk of door haar ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.